Difference between revisions of "Purépecha/Disambiguation"

From LING073
Jump to: navigation, search
m
(uploaded code)
Line 1: Line 1:
 
== Our Code ==
 
== Our Code ==
 +
[Our rlx file on our GitHub](https://github.swarthmore.edu/Ling073-sp21/ling073-tsz/blob/master/apertium-tsz.tsz.rlx)
  
 
== Initial Evaluation of Ambiguity ==
 
== Initial Evaluation of Ambiguity ==
Line 10: Line 11:
 
** {{morphTest|pyá{{tag|v}}{{tag|tv}}{{tag|pres}}{{tag|perf}}{{tag|p3}} tsíri{{tag|n}}{{tag|sg}} María{{tag|n}}{{tag|obj}}{{tag|sg}}|pyárakusti  tsíri Maríani}} # S/he bought Maria some corn.
 
** {{morphTest|pyá{{tag|v}}{{tag|tv}}{{tag|pres}}{{tag|perf}}{{tag|p3}} tsíri{{tag|n}}{{tag|sg}} María{{tag|n}}{{tag|obj}}{{tag|sg}}|pyárakusti  tsíri Maríani}} # S/he bought Maria some corn.
 
** {{morphTest|Xwánu{{tag|n}}{{tag|sg}} ínts{{tag|v}}{{tag|tv}}{{tag|pres}}{{tag|perf}}{{tag|p3}} pipíchu{{tag|n}}{{tag|pl}}{{tag|obj}} tsíri{{tag|n}}{{tag|sg}}| Xwánu íntsasti  pipíchuichani  tsíri}} # Juan gave the chickens corn.
 
** {{morphTest|Xwánu{{tag|n}}{{tag|sg}} ínts{{tag|v}}{{tag|tv}}{{tag|pres}}{{tag|perf}}{{tag|p3}} pipíchu{{tag|n}}{{tag|pl}}{{tag|obj}} tsíri{{tag|n}}{{tag|sg}}| Xwánu íntsasti  pipíchuichani  tsíri}} # Juan gave the chickens corn.
** {{morphTest|María{{tag|n}}{{tag|sg}} tsíri{{tag|n}}{{tag|sg}} wántiku{{tag|v}}{{tag|tv}}{{tag|pres}}{{tag|perf}}{{tag|p3}}|Maríaeri tsíri wántikunasti}} # Maria's flea was killed.
+
** {{morphTest|María{{tag|n}}{{tag|sg}} tsíri{{tag|n}}{{tag|obj}}{{tag|sg}} wántiku{{tag|v}}{{tag|tv}}{{tag|pres}}{{tag|perf}}{{tag|p3}}|Maríaeri tsírini wántikunasti}} # Maria's flea was killed.
  
  

Revision as of 14:37, 29 April 2021

Our Code

[Our rlx file on our GitHub](https://github.swarthmore.edu/Ling073-sp21/ling073-tsz/blob/master/apertium-tsz.tsz.rlx)

Initial Evaluation of Ambiguity

 • Our initial ambiguity: 1.00031
 • Some examples:
  • k’amára<v><tv><pres><perf><p3> tsíri<n><obj><sg> ↔ k’amárachistirini tsírini # I ran out of corn (lit. corn finished itself (to) me).
  • Xwánu<n><sg> xwá<v><tv><pres><perf><p3> tsíri<n><obj><sg> ↔ Xwánu xwásti tsírini # Juan brought some corn.
  • pyá<v><tv><pres><perf><p3> tsíri<n><sg> María<n><obj><sg> ↔ pyárakusti tsíri Maríani # S/he bought Maria some corn.
  • Xwánu<n><sg> ínts<v><tv><pres><perf><p3> pipíchu<n><pl><obj> tsíri<n><sg> ↔ Xwánu íntsasti pipíchuichani tsíri # Juan gave the chickens corn.
  • María<n><sg> tsíri<n><obj><sg> wántiku<v><tv><pres><perf><p3> ↔ Maríaeri tsírini wántikunasti # Maria's flea was killed.


Final Evaluation of Ambiguity